Afspraak Maken
Online afspraak

Afspraak via telefoon:

Aalst

053 72 84 84

Ninove

054 31 20 61
Share

Privacy Beleid

Privacy Beleid

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patienten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo geed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u kan uitoefenen.

BASISPRINCIPES

 • De gegevens die we van patienten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen tel kens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens.
 • het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Het ziekenhuis is samen met haar artsen verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Het ziekenhuis stelde hiervoor een functionaris gegevensbescherming aan. lndien u vragen heeft over het Privacybeleid of over de wijze waarop het ziekenhuis als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via dpo@olvz­aalst.be.

Wanneer u vindt dat het ziekenhuis uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kan u steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die het ziekenhuis zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van uw rechten: Elke patient van wie het ziekenhuis gegevens verwerkt heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat u deze gegevens kan inkijken, een kopij ervan kan ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de patiëntenrechten. Daarom zal het ziekenhuis bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. lndien we volgens dit wettelijk kader het door u gevraagde recht niet kunnen uitoefenen, zoals een vraag tot inzage die verhinderd wordt door wetgeving, dan zullen we dit gemotiveerd laten weten.

PATIËNTENZORG

Het ziekenhuis verleent dagelijks aan honderden patienten gezondheidszorg. Patientenzorg is het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patienten biedt, zoals preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen, … Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we in het kader van patientenzorg?

 • ldentificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger)
 • Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit
 • Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal, … )
 • Gegevens over uw gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling)
 • Psychische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Sociale gegevens
 • Evt. gegevens over uw gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening
 • Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis is verplicht om een patientendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis en/of een van de zorgverleners bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan u gezondheidszorg te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, met uw wettelijke vertegenwoordiger, … ), of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
 • het ziekenhuis heeft een medisch samenwerkingsverband (‘nexuz health’) met een aantal Vlaamse ziekenhuizen. Omwille van die samenwerking wordt uw patientdossier gedeeld met uw zorgverleners in deze ziekenhuizen. Deze aanpak vormt een essentieel onderdeel van onze gedeelde strategie voor veilige en kwaliteitsvolle patientenzorg. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacy-regels strikt gewaarborgd en nageleefd. U vindt een actuele lijst van deelnemende partners op http://www.nexuzhealth.be

Wil uw meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook hier eens: https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/patientconsent.

Welke rechten heeft u op dit vlak (behoudens wettelijke beperkingen)?

 • Recht op beperking
 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens

PATIËNTENREGISTRATIE

Het ziekenhuis registreert gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van patienten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden zoals kwaliteitsbeheer.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van patientenregistratie?Om het beleid en de zorg binnen het ziekenhuis te kunnen evalueren, verwerken we volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, … )
 • Gegevens over uw gezondheid (waaronder medische- en verblijfsgegevens)
 • Psychiatrische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de geleverde zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van het ziekenhuis te evalueren, om op die manier de kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van het ziekenhuis in stand te houden.

Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in uw patientendossier naar aanleiding van de zorg die u in het ziekenhuis hebt gekregen (zie patientenzorg). Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van zorg in en het beleid van het ziekenhuis te evalueren en indien nodig bij te sturen. Andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht voor het ziekenhuis om deze registratie te verrichten of omdat het noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis (beheer van het ziekenhuis).

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden gedeeld met: sociale zekerheidsinstanties en bevoegde overheidsdiensten. lndien er persoonsgegevens worden gedeeld met anderen, gebeurt dit in de regel op ‘gepseudonimiseerde wijze’, wat betekent dat uw directe identificatiegegevens (zoals uw naam) niet mee worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode. Hierdoor kan diegene die de gegevens ontvangt, deze niet (meteen) aan u linken.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op beperking
 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens

BEZOEK AAN DE WEBSITE VAN ONZE ASSOCIATIE – COOKIES

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw bezoek aan de website?

Als u onze website bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens aan de hand van cookies: Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website warden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies – Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies – Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het gebruik van cookies maakt mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan het ziekenhuis de website ook beter laten werken, krijgt het ziekenhuis inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

Als u wil weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of als u deze ook wenst te verwijderen, dan kan u hiervoor een instelling in uw browser gebruiken. Via de links hieronder vindt u meer uitleg over hoe u dit moet doen.

UW RECHTEN OP HET VLAK VAN PRIVACY

Recht op beperking. lndien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stop pen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. lndien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en een kopie. U hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen, en waarom we dit doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens. Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn, hebt u het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bijvoorbeeld: administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan.